tik

tik
1 tìk prt. 1. N vien, tiktai (išskyrimui, apribojimui, tikslinimui reikšti): Jis tìk penkis rublius teturi . Taip jie tik mums daro J.Jabl. Tik truputį paeina NdŽ. Šuo pasikliovęs ant mėsos, kita nieką neėda, tìk mėsą J. Gausi tìk tai, ką žadėjai NdŽ. Filmas tìk suaugusiems l. Tìk pradžioje buvo sunku 1. Tìk paukštukus ganau, ir viskas LKT370(Nmn). Penkelis metus tik iš mezgimo gyvenau Ad. Nėr kada – tìk priešokiais ką padirbu Krs. Anos tik dėl tavęs išsiauda, kitims neauda Kv. Pas mus tìk šeštadienio rytą temala Mžš. Sakau, vaikaliai, kitos mamos nebsulauksiat – jau tìk muni Yl. Tìk apsleidęs gaspadorius be pašiūrės gyvena . Tìk iš gyvulių pinigai, o iš darbo tai nieko nėr Žl. Mes tìk dviese Brš. Seserys tìk keturios tebesam Žlb. Karvytę tìk auklėjam, daugiau nieko nelaikom Kp. Su medinėm šakelėm tìk vartydavom vasarojų Sk. Mieste tìk mūrai ir dangus Ūd. Tìk medžio pelinus, ne anglių pelinus berti reik (ant skurstančių medelių] Žlb. Tìk pelenai liko Kli. Kuriu tìk dėl šilimos Žl. Tìk prie skliaustais įpustydavo kertės[e], o teip tai ne Slm. Visi šalin ėjo, tik aš vienas te pasilikau . Giedraičiuosna tik atlaiduosna važiuodavom Šr. A nekvietė nė vienos, tìk tavi vieną? Trk. Ruliai ir mašina buvo mediniai, tik arkliai ne mediniai (juok.) Žg. Gyveno pirklys. Neturėjo vaikų, tik dukterį ir žmoną LTR(Skp). Dabar jie jokio gyvulio neturi, tìk kralikų Mžš. Tuokart kaldrų nebuvo, tik patalus [turėjom] Bdr. Tìk per plauką gyvas liko Švnč. Lietaus gerai nebuvo, tìk rasą uždeda Brž. Ana nebtaigo[ja] darbo, tik apgramai dirba J. Berniukų tìk skaičium, o mergyčių labai daug Aln. Dar̃ tìk geria, jau nedainuoja [vakarėliuose] Kpč. Tai kap čia anas padarė – tìk kiaulė šite daro Švnč. Tu tìk ir lauki, kad kas ateit Grv. Nėra ožiuko, tik auksiniai rageliai ir sidabriniai nageliai LTR(Rod). Visi juda, visi šoka, tik jis vienas šokt nemoka K.Bink. Briedžio tìk galva kap arklio, o kojos kap karvės Rdš. Žino tik dirbti, tik plėšytis, ir daugiau nieko J.Paukš. Tìk paskutinį momentą NdŽ. Tìk antroj paroj parvažiuoja pridavęs bekonus Alz. Kai jau visai negali, tìk tada pas daktarą [eini] Dg. Tik kiti metai, kap nedarbuju LKT373(Btrm). Tik vienoj dienoj pasnyke anys valgo [su riebalais] Ppl. Bulba auga tìk tris mėnasius Žl. Aš ejau mokytis tìk tris mėnasius Rod. Pas tave, berneli, tik pusė metelių, o jau aš pridirbau daug sunkių darbelių LLDII291. Tìk itep – aš jos (dainos) daug nemoku Grv. Aš iš aštuonių [vaikų], o tìk užaugom dujai – šeši mirė . Kad tìk pasirašyt mokėtumėm, tai tiek mokslo davė mums Krž. Jie nieko kito nenorėjo, tik kad vaikams būtų gerai V.Bub. Ogi tai ne šuo, tik vilkas V.Piet. O rūbai drobiniai, tai in metų du kartu tìk mazgodavo . Kai aš atejau, tai tìk buvo va klojimas ir gurbas pastatytas, o šito namo nei klėčių nebuvo Kp. Nuejo, ogi žiūria – tik nuodėgulis, jokio gėrioko nėra Skp. Tam raiste tìk karklam, ne ąžuolui augt Švnč. Prašo tìk pirmųjų eilių [giminių], antra lieka Slk. Nemoku daugiau rašyt, tìk vardą . Tavo tìk akys didelės – nė tu suvalgysi Žl. Lietuvių kalba išliko gyva tik liaudyje V.Myk-Put. Beržo grybai panašūs an ruduokes, tìk apačia pūkota Žl. Nepagaliu suvis, tìk gulėt noris Slk. Užteko duonos tìk lig vasario RdN. Nė vieno Bajoriūno nebė[ra], tik dvi Bajoriūniukės Sdb. Tik del mergelės tokį kelią keliavau LLDII220(Graž). ^ Tik oda bei kaulai B648. Tos karvės tìk ragai i nagai likę Brž. Tokį tik mirties ieškot siųsk Msn. Blogos akys visur tik bloga temato LTR(Šl). Jei vienas žinai, tìk Dievas žino, o jei du žinai, žino visas svietas Kl. Nuo darbo (Iš darbo Vkš) nebūsi bagotas, tik kuprotas LTR(Grv). Tik ant juoko mane čia atvadino B544. Tìk šuva ir arklys būna senas, o žmogus – pagyvenęs Lp. Tau tik ant bandelių aguonas barstyt (ranka dreba) Prn. Prasta roda raita jo[ja], gera tìk pėsčia eita Kl. Dusyk gema, o tik vieną sykį miršta (gaidys) LMD(Trgn). Keliai, keliai, tik du galai (siūlų kamuolys) LMD(Sem). 2. sustiprinimui reikšti: Jis tìk pasakojo ir pasakojo NdŽ. Visi tìk dairosi NdŽ. Tik žemė dunda . Mañ tik juokas ima labai . Vos tìk stovi ant kojų NdŽ. Senis išspūdina iš šalinio kambario su perrišta galva ir visas vos tik bepajuda Bs. Įneša kruopas, ir tos pačios vos tik žilos Žem. Kuo tik ligi peštynių nepriėjo Žem. Ko tik nepargriuvau 1. Jos (saulės) šviesa vos tik persimuša per tirštą ir miglotą orą Žem. Pridėjau prie akies ir ko tik nesurikau nustebęs J.Bil. Ten nė[ra] ko pykties – teip tìk dėl vištų Trk. Vien tìk jis čia atėjo . Pažiūrėk tìk, ką padarei! NdŽ. Tìk ateik! NdŽ. Dusyk ko tik neprigėriau to[je] upelė[je] Sdb. Kokių tik yr amatų pasauly! Ps. Kur tik kas, tuoj Jonas ir Jonas kaltas Šl. Kap dar̃ jauniem gerai – tìk gyvenk ir mirt nenorėk Dbč. Dabar ta tik vienas džiaugsmas gyventi Rdn. Trejus vaistus duoda, tìk gerk visus an karto Akm. Kap praudą išrėžiau, tai tìk mirkt mirkt kap katė i neturi kas sakyt Švnč. Ir eina čia prieš kalną [išsigandęs] kiek tik inkabina Pns. Aš tik pro duobę, jy (vilkė) – iš duobės an manę Šmn. Aš – tik temsta – ir ažsidarau [duris] Kp. Jautis baisiausis, tas tik jautis pripuolė pri munie Lnk. Aš kada šieną grėbiau padirvy, tìk bitė cvakt ausin! Mžš. Taisiau batus, peilis tik čakšt minkštumon – labai ema Žl. Jis tìk saują pinigų kešenėn ir an kleboną Šmn. Eik tik ir drybsok lovoj ir daugiau nieko tokioj dienoj Žl. Šarmu iš pelenų išvelės audeklus lininius, tai tik žėri Smal. Dabar tokios saulėtos dienos – tìk griebk šienelį! Mžš. Jy mergaitė tìk juokias va kap gražiai, tik lapsi akutės Srj. Subatvakariais [būdavo] tìk skamba laukai Ūd. Tìk verčiam baslius, tìk duodam, tìk tvora gula, tìk gula – penkiolika vyrų [mušasi] – ko tu! Č. Tik groba už galvos, tik šauka Yl. Tik greitai duok vaistų, i viskas Rdn. Verkė verkė, verkė verkė, tik nubėgo ant kelio ir atsigulė LTR(). O pirmu neatsisėdai – tik skubėkiat, tik dirbkiat Jdr. Tik nebišeik, seniuk, tik sėskias i papasakok Akm. Karvė tik skuta (ėda) žolę Ktk. Karvė inėdė ką: tik gula, tik šonais muša Pv. Tų šernų – tik kriuksi kriuksi Grž. Biskį grybų, biskį duonos, tai mano kiaulės tìk liula Kpč. Blusos tik kanda, tik kanda KlvrŽ. Eglių šakos tik duoda par burną Vdžg. Ka davė perkūnas – tìk sudrebėjo tas kaštanas i parskilo PnmŽ. Žolė tik pilias, tik pilias (auga) Žl. Jau sėdi – ir tik trūkt (tuoj pravirks)! Pv. Tìk slyst viedrai pakalnėn – nulėkė kažna kur Kvr. Tik žvenk, žirgeli, tu juodbėrėli, ant uošvelės dvarelio, kad išgirstų mergelė LLDII55. Kapone tìk brūkšt – paspylė kai pelenai [žemė] Švnč. Priklosiu per žiemą kaip silkių [šeškų], o po karo šeškenas tik paduok – už gryną auksą eis J.Avyž. Aš tik iššokau iš lovos, pasigrobiau savo drabužius Als. Nagi, einu anądien dvarkeliu, tik kažkas: „Sveikas, dėde!“ P.Cvir. ^ Ką į miegą įpilsi, tas tik tavo S.Dauk. Tik reik susimušti, o akminų būs LTR(Pp).NdŽ jungtukų pabrėžiamasis, apibendrinamasis komponentas: Kai tik sugrįšiu, ateisiu . Žinai, kai tik meistras, tai i latras Vdk. Kap tik gaidys ažgiedo[jo], i daugiau neprisidavė Dglš. Aš paklusau raganėlės, kaip tik ėjau, ir inpuoliau VoK134(Mrj). Niekuom daugiau nesugydydavo [džiovos], kaip tik ožkos pienu Sdb. Dirbau visokį darbą, kokį tik pagalėdavau Kvr. Dainuojam dainas, kokias tik užgalim Vdn. Kaip tik nepildo daktaro įsakymo, tuoj ir miršta Lel. Kentėjau dantis sukandęs, kiek tik begalėjau Kl. Kur tik skauda, tai te ir kliūva visada Ant. Kur tik žiūri, vis gražu: žalia, liekna, gryna! Kur tik uostai, vis miela: giria nosį trina! Kur tik klausai, vis linksma: šlama, ūžia, siaudžia! Ką tik jauti, vis ramu: širdį glosto, griaudžia! A.Baran. Veiza, ka tik kame ką pavogti, kame žmogų apgauti Žr. Kas tau tik pasidarė, ka tu teip supalaikėjai? Jrb. Augino močiutė tris jaunas dukterėles kaip tik lelijėles (d.) Ss. Gert – kad tik būt Grv. Ligi tik pradėjus sniegui tirpti, atsiranda ir dailidžių Vaižg. Kap tìk diena, tai seniai ir bobos likę [namie] Str. Kada tik sueik, vis džiaugės: va parduosiu telyčią ir pabaigsiu išsimokėt [už namą] Slm. Ale tik neilgai prie manęs bebuvo [uošvė] – kokiuos metus Antš. Kap tik pririša, ir vėl nupuola [obuoliai] (ps.) Žž. Tėvas laukdavo, ka tik paauga vaikas, išleisdavo ganyt Všk. Kai tik piršleliai gryčion suėjo, močiutė graudžiai verkti pradėjo LLDII326(Pnd). Ką tìk ažmatė, visko reikia Ktk. Tu jam duok, ką tik jis norės LMD(Gdr). Koks tik esi žmogus, toks, bet tik ne razbaininkas Vkš. Ka tìk po dieduku nepasekt, ka tìk aiškiai kalbėt [vaikas] Aln. Ka tìk atsimytai, tai papasakotai Kpč. Man kad tìk ko ne tep, galvon kap duosis Grv. Parsidavėm i paskutinę kiaulę, i ką, ka tìk žemelės nusipirkt Sdb. Kad tik ką bloga tau nepadarytų! B.Sruog. Kad ir varguose, bet tik gyventi, bet tik saulele šviesiąja džiaugtis! V.Krėv. Jauna, darbšti, sparti ir pagalinti Severja, ligi tik įžengė į Dovydų namus, tuoj kibo į visokiausią namų ruošą ir liuobą Vaižg. Vasara, juk žinai, kasmets tik vos pasirodo, štai kiekviens žioplys jau būrą pradeda stumdyt K.Donel. Vos tik pagyriau jos gražumą, jau tikrai įtikėjo, tariasi dideliai man patikusi Žem. Monika verčiau kąsniauti, šunų lodinti per žmones eis, kad tik mažiulytis išgytų P.Cvir. Kai tik Barbė partekėjo pas Šnekutį, tėvas tuojau ir pasisiūlė pas ją parsikraustyti I.Simon. Tai yr kriaučių, pasiuva, bil tik nori, tik brangiai Pnd. Mokėsiu viską nukentėti, by tik jį mylėti gaučiau! Žem. Jei tik per šlapius krūmus bebrisdamas išvysi startukę V.Krėv. ^ Jei tik pyragais gyvensi, greitai nusigyvensi Pln. Devynis kartus atmatuok, o tik dešimtą kirpk Drsk. Lo[ja] kaip šuo, bėga kaip šuo, o tik (tikt) ne šuo (ratas) SchG337. Kur tik eini, ten ramu, pilnas laukas akmenų (bulvės) Nm.juk, tikrai, taigi: Nedirbu, vaikam duonos aš tìk uždirbsu Pjv. Galiat būti, galiat būti – tik aš nieko nesidarau Gr. Norint lyja, aš tik keliausiu J.Jabl. Tik duodu, tik padedu – galia nerūgoti Rdn. Nu tìk į balių eini – parnešk ką! PnmŽ. Jau ma[n] linksmiaus: su vaiku tìk galėjau suseiti Pgg. Trečią naktį tai katė tìk sugavo žiurkę Vlkš. Tai tìk nebijo žmogus Mrj. Ir laukiau laukiau, o tik nesulaukiau Vd. Stebuklas! Gal ji tik skaisti! Vd. Kam tę pult prie to darbo – tìk ne rugiai byra Jrb. Rugių prikrautos pilnos šalinės, tai tìk badu neužsimoka mirt Slv. Galia nepykti: tìk anai padėjau, tìk rūpinaus! Krš. Aš tìk neturiu jiegos, tìk slobna Drsk. Juk Agutė tìk sesuo, o neatėjo Jrb. Be reikalo tų jį vedeis: matai, ka da tìk mažas, i gana Jrb. Palikom be duonos kąsnio, be uždaro, o tìk reikėjo gyvęti Trg. 3. vos, mažne: Tìk nepasakiau NdŽ. Tìk neužsimušiau NdŽ. Rado jį tìk gyvą 1. Tik neinlėkiau šulnin! Lp. Tìk nepargriuvau! Žl. Jau tìk nenumiriau šiemet Ds. Užpuolė lietus, tai tìk spėjau in kupstą inlįst Srj. Jis tik nenumirė [iš gailystos] Lp. Kumelė tìk gyva . Tìk išlikau gyvas, tìk išlikau Ps. Kiek tada privoliojo [gripas], tìk išsikasiau Mžš. Tas vaikas tìk orą [gaudo] – dunsta, kosa Erž. Kur tik pūtė vėjelis, bet toks lengvas ir malonus, kad rodės, jog tat apsnūdusios prigimties kvėpavimas J.Bil. Tìk man akių neišlupė Mrc. Košė tìk drungna Slnt. Tìk neprideginau [blynų] – ažsiplepėjau Švnč. Seniokas tìk begyvas Dbk. Tìk atejau – prie kapčiukui net ilsėjaus Švnč. Tìk pamato vaiką, tìk už akmino! Krš. Nors buvau kaip geras pupų pėdas, bet savo pagalį tik panešti galėjau J.Bil. Tìk kailį išnešiau, kap pradė[jo] anys daužytis Grv. Tìk nenulėkiau nuo vežimo, kai krestelėjo Užp. Su arklio uodega man akies tik neišmušė Gdr.kartojant reiškiamas sustiprinimas: Jis tìk tìk neapvirto . Arkliai tik tik kicena I.Šein. Rugsėjy jau bulbos gi reikia kast, o da tìk tìk dygsta PnmR. Pūstelna vėjukas – su švarku tìk tìk Prn. Tìk tìk neažsimušė važiuodamas matociklu Dglš. Tìk tìk vaikai besugrobė, būtų nuskandinęs Vkš. Bet kartą meška man tik tik galo nepadarė . Apipuolė mane šunys, ir tìk, ir tìk išlikau gyvas Lnkv. Karalienė išeina tik tik nesiramstydama į sienas I.Simon. Nu jau sa[vo] kojom atejom, ale tìk tìk Lkm. Aš tìk tìk primenu, buvau mažučiukė, mañ apiavė naginėm Kur. Nerimaičia, ką susitikdama, visiems skelbė, brolis tapęs jau tik tik ne generolu Vaižg. Kokia gi buvo alga – tìk tìk tìk susimegzt Mžš. Turime daugybę vargšų, tik tik badu nemirštančių A1884,269. Tìk tìk nepervažiavo žalčioko – an kelio šliaužė Svn. 4. N, NdŽ, visiškai neseniai, ką tiktai: Tìk pamelžtą pieną aš supiliu ir padedu šaltai Mžš. Stovėjo [sukti serbentai], va dabar tìk pabaigėm Pnd. Kap te išdžiūvęs [šienas] – tìk [v]anduo prazurzėjo Švnč. Nebaltyta, nė nieko [drobė], kaip tìk iš staklių Bsg. Išaušo tik – ir vėl jau sutemo T.Tilv. Jis da tìk buvo atvažiavęs, kaip aš atejau Mžš. Tik išsiritė iš šūdo ir vė[l] šūdan (ištekėjo) Švnč. Tik buvo parginę iš rytagonių gyvulius V.Krėv.kartojant reiškiamas sustiprinimas: Pažvelgę į sodinkelį, tuojau išvydome tik tik iš kiemo išjojusius kazokus Pt. Vakar tik tik po vidurnakčio jie išvažiavo V.Bub.
◊ bèt (teĩp) tik prastas; prastai: Koks čia jo darbas – dirba bèt tik Kp. Bèt tik žmogus: nė kur pasiųsi, nė nueis, nė padaris Mžš. Pasidarė bèt tik jau šiokio tokio biguzo (prasto alaus) . Šilimos jau nėra, basoms kojoms teĩp tik Vgr.
kaip tìk
1. visai taip, kaip; visiškai tinkamas; tinkamai, kaip reikiant: Kepurė didumo kaip tìk . Diržas kaip tìk sutenka . Užpultis kokia, karštis ar vėl kas, medus kaip tik J.Balt. Man kaip tik jis geras, tas darbas . Tenai buvo šaltinėlis kaip tik man atsigerti J.Jabl. Šis švarkelis kap tik man Vlkv. Dar pečius kap tìk geras! Klvr. Paršas kai tik iš molio nulipytas (riebus) Erž. Pradžia antros – kaip tìk pietūs Mžš. Supašiau plunksnas – vienai poduškai kaip tìk Krš. Jy gi karalienė – pinigų turi kaip tìk Mžš.
2. vos, sunkiai: Dviem kap tìk apimt kvaja Sn. Pasiimi saują [linų] kai tìk apkabyt, i reikia sulaužyt PnmŽ. Prisdė[jo] kap tìk nešt Žrm.
ką̃ tik; ką tìk NdŽ; tìk ką [tìk] Š, NdŽ; tìk tìk ką; M
1. vos: Minia jo ką tik nesudraskė . Tik ką bematyti S.Dauk. Tìk ką parejo namo Lel. Puodas kaip žiuželis – tìk ką turis Ktk. Kap sumygo, tik ką neažusmaugė Švnč. Bulbiešnykai tìk ką turis Dglš. Basliai supuvę, tai tvora ką̃ tik laikos Sb. Iš tos prastatos (menko valgio) tai tìk ką šilti liko Trgn. Anas tìk ką šiultas Ds. Aš kap maišau duoną, tai tìk ką tìk ką šiltu vandeniu LKT385(Drsk). Veršiai tik tik ką eina [ariant] Pb.
2. NdŽ visiškai neseniai: Ką tik greit sumaniau dainą J. Jie ką̃ tik sugrįžo 1. Tik ką išsimaudžiusi K.Būg. Gaspadinė išeina ką tìk išaušus Všv. Aš tuom et buvau dar tik ką vedęs Ašb. Nevalgysiu – tìk ką nuo stalo Sug. Tik ką dabar avelė atsivedė gėriokus, kas su jais bus? LTR(Dkk). Tìk ką tìk prisėdau, pamačiau atvažiuojant poną BM26(Skp).
tìk jau tikrai, be abejo: Tìk jau šalna bus, ka tep šalta Bgt. Tìk jau ateis lytaus – tiek tvenkiasi, tiek tvenkiasi! Bgt.
tìk jau [Diẽve] sakoma stebintis, prieštaraujant: Tìk jau, Diẽve! Būtų kam girtis! Rs. Tìk jau kas čia per daina! Bgt.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Tikəbənd —   Municipality   …   Wikipedia

  • TiK — is an open source instant messaging client for the AOL Instant Messenger (AIM) system, which uses AOL s TOC protocol. It is a GUI client which is written in the Tcl/Tk programming language. Reportedly, the T and the K in TiK s name stands for Tk …   Wikipedia

  • tik — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. u {{/stl 8}}{{stl 7}} niezależny od woli, powtarzający się okresowo skurcz kilku mięśni, zwykle mięśni mimicznych twarzy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Mieć tik. Tiki nerwowe. <fr.> {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Tik — (russisch), Zwillich, Bührenzeug …   Pierer's Universal-Lexikon

  • tik- — *tik germ.?, Verb: nhd. zeigen; ne. show (Verb); Etymologie: idg. *deik̑ , Verb, zeigen, weisen, sagen, Pokorny 188; s. ing. *dei (1), *dei̯ə …   Germanisches Wörterbuch

  • tik — 2 tìk conj. 1. KŽ o, bet, tačiau (priešpriešai žymėti): Kloji minkštai, tìk gulėti kieta NdŽ. Visas medžias lygus, tik viena kvaja išsistačius Šlčn. Nieko te nėra [padaryti rezgines], tìk tas išpynimas Skrb. Tìk ką toli gyveni, dažnai pas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tík — 1 a m (ȋ) tropsko drevo ali plemenit rumenkasto rjav les tega drevesa: pohištvo iz tika 2 a m (ȋ) kratek, šibek glas pri udarcu, trku ob trdo snov: tik kapljice 3 a m (ȋ) med. nehoteno, ponavljajoče se trzanje navadno obraznih mišic:… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • tik — ba·tik; geo·po·li·tik; han·tik; kar·tik; ka·tik; macht·po·li·tik; ras·tik; re·al·po·li·tik; tik·ka; tik·ker; tik·kun; tik·o·loshe; welt·po·li·tik; tik·o·losh; …   English syllables

  • tikə — is. 1. Böyük bir şeydən sınmış, qopmuş, ayrılmış və ya kəsilmiş kiçik hissə, parça, qırıq. <Rövşən> salam əleykəssalamdan sonra daşın bir balaca tikəsini ustaya verib dedi. . «Koroğlu». // Yeyilən şeyin bir hissəsi. Pendir tikəsi. –… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tik — 3 tìk interj. kartojant 1. Jn, NdŽ, Pg cik (viščiukus šaukiant): Tìk tìk tìk šaukia viščiukus DŽ. 2. NdŽ laikrodžio tiksėjimui žymėti: Tìk tìk tìk tìk tiksi laikrodis DŽ. Tik tik tik ėjo laikrodis rš. 3. širdies plakimui žymėti: O kas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”